مصوبه اصلاح بند (د) ماده 1 قانون تشکیل هیات امنای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی (اصلاحی جلسه 782 مورخ 1395/5/5)

مصوبه اصلاح بند (د) ماده 1 قانون تشکیل هیات امنای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی (اصلاحی جلسه 782 مورخ 1395/5/5) ابلاغ شد.

مصوبه اصلاح بند (د) ماده 1 قانون تشکیل هیات امنای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی (اصلاحی جلسه 782 مورخ 1395/5/5) طی نامه شماره 99/13553 /دش مورخ 99/10/13 توسط رییس جمهور و رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

برچسب ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف