تصویبنامه درخصوص مجاز بودن وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نسبت به فروش یک پلاک ثبتی در بخش 2 بیرجند استان خراسان جنوبی

تصویبنامه وزیران عضو کمیسیون لوایح درخصوص مجاز بودن وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نسبت به فروش یک پلاک ثبتی در بخش 2 بیرجند استان خراسان جنوبی ابلاغ شد.

تصويبنامه مصوب جلسه مورخ 99/09/15 وزیران عضو کمیسیون لوایح درخصوص "مجاز بودن وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نسبت به فروش یک پلاک ثبتی در بخش 2 بیرجند استان خراسان جنوبی"، طی نامه شماره 115975 در تاریخ 99/10/13 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ گردید.

 

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

وزيران عضو كميسيون لوايح در جلسه 15/9/1399 به پيشنهاد شماره 7188/و مورخ 27/1/1399 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و به استناد ماده (115) قانون محاسبات عمومي كشور - مصوب 1366- و با رعايت تصويب‏نامه شماره 36553/ت39948هـ مورخ 11/3/1387 تصويب کردند:

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (دانشگاه بیرجند) مجاز است نسبت به فروش پلاك ثبتي (34) فرعي از (249) اصلي، واقع در بخش (2) بیرجند، استان خراسان جنوبی، به مساحت (421) متر مربع، با رعايت قوانين و مقررات مربوط اقدام و وجوه حاصل از فروش را به حساب درآمد عمومي كشور واريز و مطابق ماده (6) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت - مصوب 1393- هزينه نماید.

اسحاق جهانگیری

معاون اول رييس جمهور

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف