رای شماره‌های 1024ـ 1023 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعلام تعارض در آراء صادرشده از شعب دیوان عدالت اداری (کارکنان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مستحق دریافت مزایای مقرر در آیین‌نامه اجرایی قانون حفاظت در برابر اشعه از تاریخ لازم‌الاجراشدن قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران می‌باشند)

تاریخ دادنامه : 1399/9/12       شماره دادنامه: 1024ـ 1023

شماره پرونده : 9900849 و 9900287

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام کننده تعارض : آقای حسن نادمی اردستانی و خانم مهدیه آقاشاهی

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری 

گردش کار : در خصوص خواسته برخی از کارکنان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان مبنی بر برقراری فوق‌العاده کار با اشعه از 1396/1/1 توسط دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، شعب دیوان استنباط‌های متفاوتی داشته‌اند، بعضی از شعب دیوان عدالت اداری با استدلال اینکه در مصوبه هیأت امناء پرداخت فوق‌العاده کار با اشعه منوط به پیش‌بینی و تأمین اعتبار مالی گردیده و با توجه به اینکه متعاقباً هیأت امناء دانشگاه تاریخ اجرای صورتجلسه را به 1396/11/1 اصلاح کرده و از این تاریخ برای شاکی پرداخت گردیده حکم به رد شکایت صادر کرده‌اند. برخی دیگر از شعب دیوان عدالت اداری با استدلال اینکه عدم تأمین اعتبار موجب اسقاط حقوق قانونی نیست و اجـرای دستورالعمل پرداخت فوق‌العاده حق اشعه از محل منابع مربوط مندرج در بودجه تفصیلی مصوب سالیانه مورد موافقت قرار گرفته و از تاریخ 1396/11/1 لازم‌الاجرا گردیده و دانشگاه در تاریخ 1396/11/1 آن را اجرا نموده لذا حکم به ورود شکایت صادر کرده‌اند. با توجه به شکایات مذکور و صـدور آراء متعارض از شعب دیوان عدالت اداری مـوضوع در اجـرای ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیـوان عدالت اداری برای صدور رأی وحدت رویه به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع شد.

گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه 42 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9709980902202115 با موضوع دادخواست آقای حسن نادمی به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و به خواسته اجرای [پرداخت] فوق‌العاده [کار با] اشعه به موجب دادنامه شماره 9809970902200589 ـ 1398/3/19 به شرح زیر رأی صادر کرده است:

نظر به اینکه با ملاحظه احکام کارگزینی از آنجا مورخ 1396/2/17 حاکمیت مصوبه هیأت امناء براساس ماده20 قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب 1368/1/20 تا اجرایی شدن فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری (1388/1/1) به مستخدمین که به طور مستمر و فیزیکی به کار با اشعه یونساز اشتغال دارند فوق‌العاده کار با اشعه حسب مورد 30% تا 50% تجویز گردیده و قانونگذار از واژه (تا) استفاده نموده که با توجه به شرایط محیط کار متفاوت می‌شود و از 1396/2/17 به بعد در حاکمیت مصوبه هیأت امناء اشتغال به کار با اشعه داشته و عدم تأمین اعتبار موجب تضییع حق مکتسبه نمی‌گردد. بنابراین به استناد مراتب فوق الاشاره و اینکه طرف شکایت دفاع موجه و مؤثری به عمل نیاورده و شکایت شاکی را محرز و مسلم دانسته و مستنداً به مواد 10 و 11 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 حکم به ورود شکایت شاکی و الزام طرف شکایت به اجابت خواسته وی صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره به استناد به ماده 65 قانون اخیرالذکر ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.

  در اثر تجدیدنظرخواهی از رأی مذکور، شعبه 25 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 9809970955804897 ـ 1398/10/1 با استدلال زیر رأی مذکور را نقض می‌کند:    

از آنجا که بند 9 صورتجلسه مصوبه 1396/2/17 هیأت امنای دانشگاه پرداخت فوق‌العاده اشعه را منوط به پیش‌بینی و تأمین  اعتبار مالی آن در بودجه مصوب دانشگاه نموده است و با توجه به اینکه اعتبار لازم جهت اجرای آن در بودجه سال 1396 دانشگاه پیش‌بینی نشده بود متعاقباً به موجب بند 21 مصوب شانزدهمین جلسه مشترک هیأت رئیسه و کمیسیون دائمی هیأت امناء تاریخ اجرای بند 9 به 1396/11/1 اصلاح گردیده و از تاریخ 1396/11/1 فوق‌العاده اشعه در حق شاکی برقرار شده است. بنا به مراتب در مانحن‌فیه تجدیدنظرخواه مرتکب نقض مقررات نگردیده است با توجه به مراتب مذکور اعتراض تجدیدنظرخواه وارد تشخیص ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.

  ب: شعبه 28 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9709980904101572 با موضوع دادخواست خانم مهدیه آقاشاهی به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان و به خواسته الزام به اجرای [پرداخت] فوق‌العاده [کار با] اشعه از 1396/1/1 به موجب دادنامه شماره 9709970904103553ـ 1397/12/20 به شرح زیر رأی صادر کرده است:

با توجه به بررسی اوراق و محتویات پرونده مطابق بند 11 دستورالعمل تعیین گروه پرتوکاری و میزان درصد و نحوه محاسبه فوق‌العاده کار با اشعه پرتوکاران اعم از هیأت علمی و غیرهیأت علمی، اجرای دستورالعمل از 1396/1/1 لازم‌الاجرا می‌باشد و به موجب بند 3 مصوبه شماره 146302/ت54203هـ ـ 1396/11/17 هیأت‌وزیران (موضوع اصلاح ماده 72 آیین‌نامه اجرایی قانون حفاظت در برابر اشعه) تصویب‌نامه اصلاحیه مذکور از 1396/1/1 لازم‌الاجرا اعلام گردیده است و بر اساس آن گروه‌های مشمول و میزان بهره مندی نیز احصاء و معین گردیده است و شاکی نیز مشمول آن می‌باشد. مضـافاً اینکه هیأت امنای دانشگاه علوم پزشکی اصفهان نیز در صورتجـلسه مورخ 1396/2/17 (بند 9) با پرداخت حق اشعه از محل منابع مربوط مندرج در بودجه تفصیلی سالیانه موافقت نموده است. لذا صرف عدم تأمین اعتبار نافی حقوق اشخاص نمی‌باشد. بنابراین شکایت مطروحه موجه تشخیص و مستنداً به ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود آن صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب  تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.

 در اثر تجدیدنظرخواهی از رأی مذکور، شعبه 28 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 9809970956302326 ـ 1398/6/9 با استدلال زیر رأی مذکور را نقض می‌کند:

با توجه به اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه مطابق مصوبه هیأت امناء دانشگاه تجدیدنظرخواه تاریخ اجرای پرداخت فوق‌العاده کار با اشعه از 1396/11/1 تعیین گردیده است و اینکه هر دانشگاهی تابع مصوبات هیأت امناء خود می‌باشد لذا خواسته تجدیدنظرخوانده مبنی بر مطالبه فوق‌العاده کار با اشعه از 1396/1/1 وجاهت ندارد و در نتیجه با قبول تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه به تجویز ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته رأی به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می‌گردد. این رأی قطعی است.

  ج: شعبه 41 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9709980957502259 با موضوع دادخواست خانم لیلا جلالی به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و به خواسته الزام به اجرای [پرداخت] فوق‌العاده [کار با] اشعه از 1396/1/1 به موجب دادنامه شماره 9809970957501729 ـ 1398/7/28 به شرح زیر رأی صادر کرده است:

  نظر به مدارک ابرازی خواهان از جمله بند 9 صورتجلسه هیأت امنای دانشگاه‌های علوم پزشکی اصفهان مورخ 1396/2/27 و ماده 11 دستورالعمل تعیین گروه پرتوکاری که دلالت بر اثبات حقانیت خواسته دارد و از طرفی با  توجه به این که طرف شکایت دلیلی مبنی بر بی حقی شاکی ارائه نکرده است، بنابراین خواسته قابل اجابت تلقی می‌ گردد و مستند به مواد10 و 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره در بازه زمانی 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.

  رأی مذکور به موجب رأی شماره 9809970959305091ـ 1398/12/10 شعبه 23 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.

  د: شعبه 36 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9709980957003790 با موضوع دادخواست خانم آمنه نیرومند به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و به خواسته الزام به اجرای [پرداخت] فوق‌العاده [کار با] اشعه از 1396/1/1 به موجب دادنامه شماره 9809970957002008 ـ 1398/7/30 به شرح زیر رأی صادر کرده است:

  در خصوص شکایت شاکی آمنه نیرومند به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با خواسته الزام به اجرای فوق‌العاده اشعه از 1396/1/1، با عنایت به محتویات پرونده، مطابق بند 3 تصویب‌نامه به شماره 14603/ ت 54203 هـ ـ 1396/11/17 تصویب‌نامه ناظر به برقراری فوق‌العاده اشعه از تاریخ 1396/1/1 لازم اجراست علیهذا و با توجه به لایحه دفاعیه خوانده نظر به اینکه فقدان اعتبار مسقط حقوق قانونی نیست ضمن پذیرش خواسته، حکم به ورود و الزام طرف شکایت به اجابت خواسته صادر و اعلام می‌گردد. این رأی ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.

 رأی مذکور به موجب رأی شماره 9809970956304309 ـ 1398/11/7 شعبه 28 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.

    هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1399/9/12 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیأت عمومی

الف ـ تعارض در آراء محرز است.

ب ـ اولاً: هرچند پرداخت فوق‌العاده کار با اشعه در دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری با توجه به مواد 78 و 127 قانون مذکور نسخ شده بود لیکن با توجه به ماده84 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که در آن مقرر شده: «دولت موظف است مشاغل آتش‌نشانی و پرتوکاری اشعه را جزء مشاغل سخت و زیان‌آور محسوب کند. در طول اجرای قانون برنامه حفاظت در برابر اشعه مصوب 1368/1/20 معتبر تلقی می‌گردد.» این مزایا از زمان لازم‌الاجراشدن قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران قابل پرداخت است. ثانیاً: به موجب ماده 20 قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب 1368/1/20 و بند 4 آن مقرر شده: «به افرادی که به طور مستمر به کار با اشعه اشتغال داشته باشند، مزایای زیر بر مبنای مقدار و شرایط بالقوه پرتودهی محیط کار به تشخیص واحد قانونی و طبق آیین‌نامه‌های مربوط تعلق می‌گیرد... . 4ـ پرداخت تا پنجاه درصد حقوق و مزایا به عنوان فوق‌العاده کار با اشعه» و در این راستا هیأت‌وزیران به موجب تصویب‌نامه شماره 146302ت54203هـ ـ 1396/11/17، مزایای پرتوکاران موضوع ماده (22) آیین‌نامه اجرایی قانون حفاظت در برابر اشعه را اصلاح کرده و در بند 3 آن مقرر کرده است: «این تصویب‌نامه از تاریخ 1396/1/1 لازم‌الاجرا است.» ثالثاً: به موجب ماده 1 قانون احکام دائـمی برنامه‌های توسـعه کشور مصـوب سال 1395، دانشگاه‌ها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی صرفاً از رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه‌های دولتی مستثنی شده‌اند لیـکن کمـاکان مـلزم به رعـایت قـوانین خـاص می‌باشنـد، بنابرایـن قـانون حفـاظت در برابر اشعـه مصـوب 1368/1/20  و آیین‌نامه‌های اجرایی آن که از جمله قوانین و مقررات خاص می‌باشد برای دانشگاه‌ها و مراکز علمی لازم‌الاجرا است و مصوبه هیأت امناء دانشگاه مبنی بر اینکه مزایای مذکور از تاریخ 1396/11/1 پرداخت گردد با قوانین و مقررات حاکم مغایرت دارد و قابل ترتیب اثر دادن نیست. بنابراین شاکیان مستحق دریافت مزایای مقرر در آیین‌نامه اجرایی قانون حفاظت در برابر اشعه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران می‌باشند و نتیجتاً آراء صادره مبنی بر ورود شکایت در حدی که با این استدلال منطبق است صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

برچسب ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

اخبار مرتبط