بخشنامه موضوع اصلاح تاریخ اجرای بخشنامه شماره 200/99/60 مورخ 1399/8/14 درخصوص اصلاح مواد 2 و 3 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31

بخشنامه سازمان امور مالیاتی موضوع اصلاح تاریخ اجرای بخشنامه شماره 200/99/60 مورخ 1399/8/14 درخصوص اصلاح مواد 2 و 3 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31 ابلاغ شد.

بخشنامه سازمان امور مالیاتی موضوع اصلاح تاریخ اجرای بخشنامه شماره 200/99/60 مورخ 1399/8/14 درخصوص اصلاح مواد 2 و 3 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31 طی نامه شماره 200/99/75 مورخ 99/10/22 توسط رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف