ارایه پیش نویس آیین نامه اجرایی حمایت از اجاره داری حرفه ای

وزارت راه و شهرسازی در راستای حرفه ای نمودن ساختار سنتی بازار اجاره مسکن در کشور و حمایت از منافع مستأجران، پیش نویس آیین نامه اجرایی «حمایت از اجاره داری حرفه ای» را جهت بررسی و تصویب، به هیئت دولت ارایه کرده است.

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» با توجه به کارکردهای ناقص بازار سنتی اجاره مسکن در کشور و آسیب هایی که در این ساختار سنتی به مستأجران وارد می شود، ضرورت دارد ضمن حرفه ای نمودن این ساختار سنتی از طریق افزایش ارکان و بازیگران بازار اجاره با هدف خود تنظیمی بازار و حمایت از عرضه مسکن اجاره ای، به نحوی اصلاح گردد که منافع تمام ارکان بازار اجاره در نظر گرفته شود.

از طرفی نیز با توجه به ماده (2) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، به دولت اجازه داده شده به منظور حمایت از تولید و عرضه مسکن اجاره ای توسط بخش غیردولتی، نسبت به واگذاری زمین تحت تملک خود متناسب با مدت بهره برداری از واحد مسکونی به صورت اجاره ای اقدام نماید.

در راستای اجرای این برنامه، مطابق با مفاد بخش (الف) فصل دوم آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، وزارت راه و شهرسازی موظف گردیده تحقق اجرای برنامه های مورد نظر را با هدف افزایش سرمایه گذاری در تولید و عرضه واحدهای اجاره ای جدید، از طریق حمایت از استقرار نظام اجاره ای حرفه ای توسط بخش غیردولتی با رویکرد گروه های کم درآمد، پیگیری نماید.

از این رو، به منظور حمایت از استقرار نظام اجاره داری حرفه ای و اصلاح ساختار سنتی بازار اجاره با هدف تأمین منافع ارکان این بازار، وزارت راه و شهرسازی پیش نویس آیین نامه اجرایی «حمایت از اجاره داری حرفه ای» را تدوین و جهت سیر مراحل بررسی و تصمیم گیری، به هیئت دولت ارسال کرده است.

لازم به ذکر است، پیشنهاد مذکور هم اکنون در کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست دولت در دست بررسی است.

دریافت متن کاملdownlod

برچسب ها