پیشنهاد استفاده از ظرفیت بخش خصوصی به عنوان رایزن بازرگانی در کشورهای هدف

وزارت صنعت، معدن و تجارت به منظور بهره برداری از ظرفیت بخش خصوصی به عنوان رایزنان بازرگانی در کشورهای هدف برای تحقق صادرات غیرنفتی و افزایش درآمدهای ارزی، متن پیشنهادی مربوط را به هیئت دولت ارائه نموده است.

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» توسعه صادرات غیرنفتی کشور مستلزم تدوین راهبردهای مبتنی بر مزیت‌های کشور و همچنین استفاده از ظرفیت‌های موجود یا ایجاد زمینه‌های مناسب برای تحقق صادرات غیرنفتی و افزایش درآمدهای ارزی به عنوان جایگزین درآمد نفتی می‌باشد.

 در شرایط تحریمی یکی از ابزارهای مورد نیاز برای تحقق این سیاست، بکارگیری از ظرفیت بخش خصوصی به عنوان رایزنان بازرگانی در کشورهای هدف می‌باشد. استفاده از این ظرفیت بدون ایجاد ارتباط استخدامی با دولت می‌تواند در بخش صادرات مؤثر واقع شود.

 به منظور تعیین نمایندگان مذکور و ایجاد وحدت رویه در انتخاب اینگونه افراد وجود ضوابط لازم اجتناب‌ناپذیر است. به همین منظور وزارت صنعت، معدن و تجارت پیش‌نویس مربوط را به هیئت دولت ارائه نموده است.

گفتنی است،‌ پیشنهاد مزبور مراحل بررسی خود را در کمیسیون اقتصاد هیئت دولت طی می کند.

دریافت متن کاملdownlod