تصویبنامه درخصوص تکلیف بانک مرکزی برای فراهم نمودن تسهیلات برای سال 1399 بابت اجرای سیاستهای تنظیم بازار و قیمت تضمینی محصولات اساسی کشارزی

تصویبنامه شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاستهای حمایتی محصولات اساسی کشاورزی درخصوص تکلیف بانک مرکزی برای فراهم نمودن تسهیلات برای سال 1399 بابت اجرای سیاستهای تنظیم بازار و قیمت تضمینی محصولات اساسی کشارزی ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 99/11/20 شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاستهای حمایتی محصولات اساسی کشاورزی درخصوص "تکلیف بانک مرکزی برای فراهم نمودن تسهیلات برای سال 1399 بابت اجرای سیاستهای تنظیم بازار و قیمت تضمینی محصولات اساسی کشارزی" طی نامه شماره 020/28874 مورخ 99/11/27 توسط وزیر جهاد کشاورزی و رییس شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاستهای حمایتی محصولات اساسی کشاورزی ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف