انتشار چاپ دوم قانون بودجه سال 1393 کل کشور

دومین چاپ کتاب قانون بودجه سال 1393 کل کشور در شمارگان 1000 جلد منتشر شد.

کلیه مراحل تهیه و انتشار چاپ اول کتاب قانون بودجه سال 1393 کل کشور پس از ابلاغ این قانون در اسفند 1392 در مدت یک هفته انجام و این کتاب (در تاریخ 18 اسفند 1392) برای استفاده علاقه مندان عرضه شد. با عنایت به نیاز مدیران ، برنامه ریزان کشور و کارشناسان در دستگاه های اجرایی به سرعت نسخه های به چاپ رسیده کتاب قانون بودجه 1393 به اتمام رسید. اینک چاپ دوم (ویرایش اول) این کتاب مشتمل بر : قانون بودجه سال 1393 کل کشور؛ ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1393 کل کشور؛ فهرست تبصره های قانون؛ در 72 صفحه ، در شمارگان 1000 جلد با بهای 25.000 ریال برای استفاده علاقه مندان در خانه کتاب معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات واقع در خیابان ولی عصر (عج) نرسیده به تقاطع خیابان جمهوری اسلامی ، شماره 1158 عرضه شده است.
پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir