مصوبه جلسه علنی مورخ 98/03/19 شورای اسلامی شهر اصفهان موضوع بررسی پیشنهاد برداشت مبلغ 85 میلیارد ریال از محل موجودی حساب اختصاصی اخذ هزینه تامین پارکینگ و استرداد این مبلغ به حساب مذکور

مصوبه جلسه علنی مورخ 98/03/19 شورای اسلامی شهر اصفهان موضوع بررسی پیشنهاد برداشت مبلغ 85 میلی