سال انتشار: 1392
مجموعه قوانين و مقررات دفاع و امنيت ملي

دوره چاپ: 1
سال انتشار: 1392
فصل انتشار: 3
ماه انتشار: 10
قیمت روی جلد: 450000
شماره پرونده: 205-1-0-1-2
شابک: 9786006747873
شماره کتابخانه: 3335274
آدرس کتاب:
پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir