سال انتشار: 1388
مجموعه قوانين و مقررات گذرنامه

دوره چاپ: 1
سال انتشار: 1388
فصل انتشار: 4
ماه انتشار: 2
تعداد صفحه: 340
قیمت روی جلد: 40000
تعداد چاپ: 1000
شماره پرونده: 710-1-0-1-2
شابک: 97896464242-0
شماره کتابخانه: 1669118
آدرس کتاب:
پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir