سال انتشار: 1370
قانون اساسي ژاپن

دوره چاپ: 2
سال انتشار: 1370
شماره پرونده: 201-1-0-2-2
آدرس کتاب:
پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir