سال انتشار: 1382
مجموعه آراي هيأت عمومي ديوان عالي كشور از 1323 الي 1381

دوره چاپ: 2
سال انتشار: 1382
شماره پرونده: -1-0-2-2
آدرس کتاب:
پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir