سال انتشار: 1380
مجموعه آيين دادرسي مدني

شماره جلد: 1
دوره چاپ: 3
سال انتشار: 1380
تعداد صفحه: 3000
قیمت روی جلد: 12000
شماره پرونده: 702-1-1-3-2
آدرس کتاب: ADM1-3
پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir