سال انتشار: 1375
مجموعه آيين دادرسي مدني

شماره جلد: 2
دوره چاپ: 2
سال انتشار: 1375
تعداد صفحه: 500
قیمت روی جلد: 7900
شماره پرونده: 701-1-2-2-2
آدرس کتاب: ADM2-1
پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir