سال انتشار: 1372
مجموعه آيين نامه داخلي هيأت دولت

دوره چاپ: 3
سال انتشار: 1372
شماره پرونده: -1-0-3-2
آدرس کتاب:
پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir