سال انتشار: 1383
مجموعه پولي و بانكي

دوره چاپ: 2
سال انتشار: 1383
فصل انتشار: 3
تعداد صفحه: 752
قیمت روی جلد: 45000
شماره پرونده: 409-1-0-2-2
شماره کتابخانه: 32762-83م
آدرس کتاب: BANKY2 LIBRARY-BANKY.2
پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir