سال انتشار: 1375
مجموعه توافقهاي تشريفاتي ايران و ساير كشورها

شماره جلد: 7
دوره چاپ: 1
سال انتشار: 1375
شماره پرونده: -1-7-1-2
آدرس کتاب: TAVAFOGH7
پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir