سال انتشار: 1384
مجموعه جرايم نيروهاي مسلح

دوره چاپ: 2
سال انتشار: 1384
فصل انتشار: 2
تعداد صفحه: 280
قیمت روی جلد: 19000
شماره پرونده: 603-1-0-2-2
شماره کتابخانه: 30246-84م
آدرس کتاب: MOSALAH2 LIBRARY-MOSALLAH2
پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir