سال انتشار: 1383
مجموعه جرايم و مجازاتها

دوره چاپ: 2
سال انتشار: 1383
شماره پرونده: -1-0-2-2
آدرس کتاب: JARAYM2 MARGA-KAIFAR-GARAYEM
پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir