سال انتشار: 1381
مجموعه قانون بودجه سال 1381 كل كشور

دوره چاپ: 1
سال انتشار: 1381
فصل انتشار: 1
تعداد صفحه: 228
قیمت روی جلد: 10000
شماره پرونده: 301-1-0-1-2
آدرس کتاب: MARJA-MALI- BODJ81
پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir