سال انتشار: 1382
مجموعه قانون بودجه سال 1382 كل كشور

دوره چاپ: 1
سال انتشار: 1382
فصل انتشار: 1
تعداد صفحه: 325
قیمت روی جلد: 13000
شماره پرونده: 301-1-0-1-2
شماره کتابخانه: 2494-82م
آدرس کتاب: BODJ82 MARJA-MALI- BODJ82
پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir