سال انتشار: 1383
مجموعه قانون بودجه سال 1383 كل كشور

دوره چاپ: 1
سال انتشار: 1383
فصل انتشار: 1
تعداد صفحه: 392
قیمت روی جلد: 20000
شماره پرونده: 301-1-0-1-2
آدرس کتاب: MARJA-MALI- BODJ83
پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir