سال انتشار: 1386
مجموعه قانون بودجه سال 1386 كل كشور

دوره چاپ: 1
سال انتشار: 1386
فصل انتشار: 1
تعداد صفحه: 357
قیمت روی جلد: 38000
شماره پرونده: 301-1-0-1-2
آدرس کتاب: LIBRARY-BODJ86
پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir