سال انتشار: 1378
مجموعه قانون مالياتهاي مستقيم

دوره چاپ: 2
سال انتشار: 1378
شماره پرونده: 302-1-0-2-2
آدرس کتاب:
پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir