سال انتشار: 1383
مجموعه قوانين و مقررات اتاق هاي بازرگاني

دوره چاپ: 2
سال انتشار: 1383
شماره پرونده: -1-0-2-2
آدرس کتاب: BAZA&SA2 LABRARY-BAZA&SA2
پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir