سال انتشار: 1384
مجموعه قوانين و مقررات خانواده

دوره چاپ: 1
سال انتشار: 1384
فصل انتشار: 3
تعداد صفحه: 400
قیمت روی جلد: 30000
شماره پرونده: 713-1-0-1-2
شماره کتابخانه: 30247-84م
آدرس کتاب: khanvad LIBRARY-KHANEVADEH
پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir