سال انتشار: 1387
مجموعه قوانين و مقررات محيط زيست صيد و شكار

دوره چاپ: 1
سال انتشار: 1387
فصل انتشار: 1
تعداد صفحه: 672
قیمت روی جلد: 80000
شماره پرونده: 104-1-0-1-2
شماره کتابخانه: 1206060
آدرس کتاب:
پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir