سال انتشار: 1376
مجموعه مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي (74-73)

شماره جلد: 3
دوره چاپ: 1
سال انتشار: 1376
شماره پرونده: 116/7-1-3-1-2
آدرس کتاب: FARHANGI73.74 LIBRARY-FARHAN73.74
پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir