سال انتشار: 1372
مجموعه مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي(67-63)

شماره جلد: 1
دوره چاپ: 1
سال انتشار: 1372
شماره پرونده: 116/7-1-1-1-2
آدرس کتاب:
پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir