سال انتشار: 1368
مجموعه مصوبات هيأت وزيران نيمه اول سال 1367

شماره جلد: 18
سال انتشار: 1368
شماره پرونده: -1-18-0-2
آدرس کتاب:
پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir