سال انتشار: 1368
مجموعه مصوبات هيأت وزيران نيمه اول سال 1368

شماره جلد: 20
سال انتشار: 1368
شماره پرونده: -1-20-0-2
آدرس کتاب:
پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir