سال انتشار: 1371
مجموعه مصوبات هيأت وزيران نيمه اول سال 1370

شماره جلد: 25
سال انتشار: 1371
شماره پرونده: -1-25-0-2
آدرس کتاب:
پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir