سال انتشار: 1373
مجموعه مصوبات هيأت وزيران نيمه اول سال 1373

شماره جلد: 31
سال انتشار: 1373
شماره پرونده: -1-31-0-2
آدرس کتاب:
پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir