سال انتشار: 1377
مجموعه مصوبات هيأت وزيران نيمه اول سال 1377

شماره جلد: 39
دوره چاپ: 1
سال انتشار: 1377
شماره پرونده: -1-39-1-2
آدرس کتاب: 1377-1
پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir