سال انتشار: 1381
مجموعه مصوبات هيأت وزيران نيمه اول سال 1380

شماره جلد: 45
دوره چاپ: 1
سال انتشار: 1381
شماره پرونده: -1-45-1-2
آدرس کتاب: 1380-1
پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir