سال انتشار: 1383
مجموعه مصوبات هيأت وزيران نيمه اول سال 1382

شماره جلد: 49
دوره چاپ: 1
سال انتشار: 1383
شماره پرونده: -1-49-1-2
آدرس کتاب: 1382-1
پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir