سال انتشار: 1384
مجموعه مصوبات هيأت وزيران نيمه اول سال 1383

شماره جلد: 51
دوره چاپ: 1
سال انتشار: 1384
شماره پرونده: -1-51-1-2
آدرس کتاب: 1383-1
پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir