سال انتشار: 1366
مجموعه مصوبات هيأت وزيران نيمه دوم سال 1364

شماره جلد: 12
سال انتشار: 1366
شماره پرونده: -1-12-0-2
آدرس کتاب:
پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir