سال انتشار: 1368
مجموعه مصوبات هيأت وزيران نيمه دوم سال 1367

شماره جلد: 19
سال انتشار: 1368
شماره پرونده: -1-19-0-2
آدرس کتاب:
پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir