سال انتشار: 1369
مجموعه مصوبات هيأت وزيران نيمه دوم سال 1368

شماره جلد: 22
سال انتشار: 1369
شماره پرونده: -1-22-0-2
آدرس کتاب:
پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir