سال انتشار: 1370
مجموعه مصوبات هيأت وزيران نيمه دوم سال 1369

شماره جلد: 24
سال انتشار: 1370
شماره پرونده: -1-24-0-2
آدرس کتاب:
پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir