سال انتشار: 1371
مجموعه مصوبات هيأت وزيران نيمه دوم سال 1370

شماره جلد: 26
سال انتشار: 1371
شماره پرونده: -1-26-0-2
آدرس کتاب:
پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir