سال انتشار: 1374
مجموعه مصوبات هيأت وزيران نيمه دوم سال 1373

شماره جلد: 32
سال انتشار: 1374
شماره پرونده: -1-32-0-2
آدرس کتاب:
پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir