سال انتشار: 1375
مجموعه نظرات حقوقي سال 1368

دوره چاپ: 2
سال انتشار: 1375
شماره پرونده: -1-0-2-2
آدرس کتاب: MARJA-MOTAFAREGH-NAZAR68-GHABL
پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir