سال انتشار: 1369
مجموعه نظريات شوراي نگهبان از سال 1359 تا 1363

شماره جلد: 1
سال انتشار: 1369
شماره پرونده: -1-1-0-2
آدرس کتاب:
پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir