سال انتشار: 1368
مجموعه نظريات شوراي نگهبان از سال 1359 تا 1367

شماره جلد: 2
دوره چاپ: 2
سال انتشار: 1368
شماره پرونده: -1-2-2-2
آدرس کتاب:
پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir