سال انتشار: 1369
مجموعه نظريات شوراي نگهبان تا سال 68

شماره جلد: 1
دوره چاپ: 1
سال انتشار: 1369
شماره پرونده: -1-1-1-2
آدرس کتاب:
پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir