سال انتشار: 1361
مجموعه وظايف و اختيارات وزير پست و تلگراف و تلفن

دوره چاپ: 1
سال انتشار: 1361
شماره پرونده: 411-1-0-1-2
آدرس کتاب:
پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir