سال انتشار: 1380
مجموعه وظايف و اختيارات وزير صنايع و معادن

دوره چاپ: 1
سال انتشار: 1380
فصل انتشار: 3
تعداد صفحه: 125
قیمت روی جلد: 5000
شماره پرونده: 404-1-0-1-2
شماره کتابخانه: 12808-80م
آدرس کتاب: LIBRARY-SANA
پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir